Ring i dag på 97 44 60 33

Vi modtager Dankort - MasterCard - Visa mm.  dankortmastercard visa

Salgs- og leveringsbetingelser

PRISER OG LEV. BETINGELSER FOR VOGNMAND OLE OLESEN

Alm. leveringsbetingelser for sten, grus-produkter og alt andet der transporteres.

ANVENDELSE:

Disse almindelige leveringsbetingelser, finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

PRISER:

Prisberegningen sker på baggrund af de på tilbudsdagen gældende lønninger, fragter og takster mv.
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Priserne gælder for sten og grus afhentet i grusgravene og havne (sø pladser), samt alt andet transport. Samtlige priser er inkl. råstofafgift og ekskl. moms.

TILBUD:

Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysninger er gældende i 20 dage fra tilbuddets datering, hvis ikke andet er aftalt. For bekræftede ordrer tages forbehold for prisforhøjelser, der skyldes dokumenterede ændringer i offentlige skatter og afgifter samt andre ekstraordinære udefra kommende omkostningsstigninger, som pålægges Vognmand Ole Olesen.

MÆNGDER:

Hvor mængdeangivelsen er i m3, drejer det sig om løst mål opmålt på lastbilen i grusgraven.
Det er en forudsætning, at den samlede læsse- /lossetid udgør 7 min.

BETALINGSBETINGELSER:

Betalingsbetingelserne aftales individuelt i henhold til tilbud. Såfremt kunde ikke har modtaget tilbud, gælder den betalingsbetingelse, som er påført faktura.

Ved for sen betaling beregnes der renter fra fakturadato på 2 % pr. måned.

AFBESTILLING:

Ved afbestilling forbeholder Vognmand Ole Olesen sig ret til at kræve op til 80% af den aftalte transportpris.

KØRSEL MED JORD:

Jorden skal være tør og i øvrigt opfylde alle krav i henhold til lov om jordflytning.

MANGLER:

Køber må straks ved modtagelsen sikre sig, at leverede varer er mangel fri, og eventuelle reklamationer over mangler eller mængdeafgivelse skal straks fremsættes.

Såfremt der ikke straks ved modtagelsen af leverancen, og inden lastbilen har forladt leveringsstedet, bliver gjort indsigelser, har modtager accepteret leverancens kvalitet og mængde.

ANSVAR FOR LEVERANCER:

Da sten og grusmaterialer er et naturprodukt, kan der fra de forskellige indvindingssteder og i de forskellige sorteringer være forskellige kvaliteter. Det er derfor købers ansvar at iagttage, at det grusmateriale han får leveret, er egnet til det formål, han ønsker det anvendt til. Det er ligeledes købers ansvar, at såfremt de leverede produkter indbygges i andre produkter eller leveres til tredjemand, opfylder de ønskede og stillede kvalitetskrav. Vognmand Ole Olesen hæfter ikke for direkte eller efterfølgende skader i forbindelse med leveringerne.

Vi hæfter ikke hverken direkte eller indirekte for efterfølgende skader i forbindelse med leveringerne, ej heller er vi erstatningsansvarlige over for tredjemand.
Vægtangivelser, som angivet af Vognmand Ole Olesen, er den ved lasting af Vognmand Ole Olesen konstaterede vægt. I grave uden vægt angives mængden af Vognmand Ole Olesen i kubikmeter på en følgeseddel. I grave med vægt lægges angivelsen på vejesedlen til grund.
Ved kvantumafgivelser forbeholder Vognmand Ole Olesen sig uanset ovenstående en margin på plus/minus 10%. Uoverensstemmelse mellem det afhentede og det leverede indenfor dette spektrum konstituerer således ikke nogen mangel, som Vognmand Ole Olesen kan pålægges ansvar for.
Vognmand Ole Olesen er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab eller følgetab.

VENTETID:

Vognmand Ole Olesen har krav på betaling af ventetid, når tiden til opgaven overskrider 1 time for af-/pålæsning.
Ventetid faktureres med 100 kr + moms for hver påbegyndt 15 min.

LEVERINGSHINDRINGER:

Vognmand Ole Olesen hæfter ikke for manglende leverancer i forbindelse med: Force majeure, krig, vejrlig, regeringsindgreb, leveringsstop fra leveringsstederne, strejke og lockout samt manglende leverancer af transport materiel, herunder dele og fossile brændstoffer.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses I enhver henseende for rettidig.
Såfremt leverings hindringen kan påregnes at ville vare længere end tre måneder, skal Vognmand Ole Olesen dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud og til at ophæve indgåede aftaler, således at dette ikke konstituerer misligholdelse af kontraktforholdet, og således at hver part bærer egne omkostninger I anledning af ophævelsen.

ANSVAR:

Vore krav på fragt mv. skal betales uanset, om der måtte være en tvist eller ikke. Der må således ikke ske modregning.

​​​​​

SE VORES ANDRE SIDER​

Ole Olesen I/S • Geddalvej 33, Ejsing • 7830 Vinderup • Telefon: 9744 6033​ • CVR: 28880634